Back

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio: Zespół Szkół Dla Dorosłych Profesja przy ul. Osadniczej 2a, lub Centrum Kształcenia Ustawicznego Profesja w Krotoszynie przy ulicy Osadniczej 2a.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@szkolaprofesja.pl

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Badanie losów absolwenta
W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia kursów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych kursów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi
W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawa o Systemie Oświaty.