Back

Regulamin konkursu “Super sesja z Profesją!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa akcji: Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Super sesja z Profesją”.
 1. Podmiotem organizującym akcję, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Zespół Szkół dla Dorosłych „PROFESJA” w Krotoszynie, mająca siedzibę przy ul. Osadnicza 2A w Krotoszynie, o numerze NIP 621-100-97-39.
  Pozostałe definicje:
  „Partner” – podmiot (firma), która przeznacza nagrodę dla Uczestnika o określonej wartości – Foto Sebol Sebastian Szostak z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13, o numerze NIP 621-148-45-64.
  „Uczestnik” – osoba fizyczna, która wyśle zgłoszenie uczestnictwa w formie podanej w Regulaminie
  „Laureat” – osoba fizyczna, która wykaże się największą kreatywnością w finalnym etapie Akcji
 2. Zasięg akcji: Akcja odbędzie się na terenie Wielkopolski. To znaczy, że Kandydatem do wygranej może być każda osoba zameldowana na terenie województwa wielkopolskiego.
 1. Czas trwania akcji: Akcja rozpoczyna się 14.05.2018r., zakończenie akcji 25.05.2018r. o godz.14.00 .

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Akcji poprzez zgłoszenie udziału wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w akcji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Zgłaszając udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz.926 z późn. zm.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Akcji mogą być wszystkie osoby fizyczne.
 2. Laureatami Akcji nie mogą być:

– pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)

– właściciele, pracownicy oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice) firm: Zespół Szkół dla Dorosłych „PROFESJA” w Krotoszynie, mająca siedzibę przy ul. Osadnicza 2A w Krotoszynie, o numerze NIP 621-100-97-39i Foto Sebol Sebastian Szostak z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13, o numerze NIP 621-148-45-64

 1. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne:

– z akceptacją Regulaminu Akcji,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,

– z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Akcji

– z wyrażeniem zgody na wizualizację (zdjęciową) do celów promocyjnych Organizatora oraz Partnera Akcji, co należy rozumieć, jako wyrażenie zgody na publikację zdjęć z sesji w dowolnych materiałach promocyjnych Organizatora lub Partnera bez względu na czas ich publikacji

KOMISJA

 1. W celu weryfikacji procesu zgłoszeń, wyboru Laureatów oraz sporządzenia protokołu końcowego Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Przedstawiciele Partnera. Komisja oceni odpowiedzi Uczestników w Etapie 2 pod kątem kreatywności.

ZASADY AKCJI

 1. ETAP 1 – zapisy
  Aby wziąć udział w akcji, należy do 23.05.2018r. do godz. 14.00 pod postem konkursowym na profilu Szkoły Profesja na portalu Facebook podać komentarz.
 2. ETAP 2 – rozstrzygnięcie
  Po zakończeniu Etapu 1, które nastąpi 23.05.2018r. o godz.14.00, Uczestnikom na profilu Szkoły Profesja na portalu Facebook Organizator zada pytanie konkursowe: Dlaczego będąc Mamą, lub dlaczego Twoja Mama powinna wygrać sesję zdjęciową?
  Odpowiedzi można przesyłać w wiadomościach prywatnych na konto Szkoły Profesja na portalu Facebook w terminie do 25.05.2018 r. do godz. 14.00. Jest to termin zakończenia etapu drugiego. Następnie Laureata wyłoni Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera.

Informacja o wyborze Laureatów zostanie ogłoszona na profilu Szkoły Profesja na portalu Facebook do 25.05.2018 r. do godziny 15.30.

NAGRODY

 1. Lista nagród oraz Partnerzy:
  a) nagroda główna – profesjonalna sesja w studiu fotograficznym Foto Sebol z okazji Dnia Matki w studiu lub w plenerze o wartości 350 zł wraz z foto-książką o wartości 200 zł.
  Laureat ma prawo zdecydować, czy wybierze sesję plenerową, czy w studiu.
  Termin sesji zostanie ustalony z Laureatem, jednak sesja musi się odbyć nie później niż 31.08.2018 r.
  b) dwie nagrody pocieszenia w formie długopisu uznanej firmy o wartości 20 zł.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW AKCJI

 1. Wyniki akcji zostaną opublikowane 25.05.2018r. na koncie Szkoły Profesja na portalu społecznościowym Facebook.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji od dnia rozpoczęcia Akcji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. Reklamacje, które wpłyną po 7. dniu od daty ogłoszenia wyników, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: sekretariat@szkolaprofesja.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na witrynie www.szkolaprofesja.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji, a co za tym idzie także treści Regulaminu.