Back


    Aplikuje do Technikum Symultanicznego *


    (niewymagane)


    Dołącz pliki z kopiami: świadectw ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie, dyplom zawodowy lub świadectwo szkoły średniej


    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych. Podanie danych zawartych w powyższym podaniu i dołączonych dokumentów nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu oraz w załączonych dokumentach: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej RODO) 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i kształcenia jest: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie, ul. Osadnicza 2a, 63-700 Krotoszyn. tel. 798 397 222, e-mail: sekretariat@szkolakrotoszyn.pl 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@szkolakrotoszyn.pl 3. Dane osobowe kandydatów pełnoletnich oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów nieletnich będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz podczas nauki słuchacza w szkole, do zakończenia w niej nauki, a później w celach archiwalnych; 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów; 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


    * - pole wymagane