Back  Kwalifikacja zawodowa – posiadają kandydaci którzy ukończyli szkołę zasadniczej lub branżową.
  Po szkole zasadniczej lub branżowej należy uzupełnić kwalifikację technikalną z danego zawodu
  Osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowej po szkole zasadniczej lub branżowej musi uzupełnić kwalifikację zasadniczą oraz technikalną

  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – kwalifikacja zawodowa: operator obrabiarek skrawającychMEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – kwalifikacja technikalna

  MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych – kwalifikacja zawodowa: mechanik pojazdów samochodowychMOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych - kwalifikacja zawodowa: elektromechanik pojazdów samochodowychMOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – kwalifikacja technikalna

  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń Elektrycznych - kwalifikacja zawodowa: elektrykELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - kwalifikacja technikalna

  SPL.01. Obsługa magazynów - kwalifikacja zawodowa: magazynier-logistykSPL.04. Organizacja transportu - kwalifikacja technikalna

  MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego - kwalifikacja technikalna – musisz posiadać zawód operator maszyn i urządzeń odlewniczych

  DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałówDrewnopochodnych - kwalifikacja technikalna – musisz posiadać zawód stolarz

  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży - kwalifikacja zawodowa: sprzedawcaHAN.02. Prowadzenie działań handlowych - kwalifikacja technikalna

  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich - kwalifikacja zawodowa: fryzjerFRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur - kwalifikacja technikalna

  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja technikalna – musisz posiadać zawód kucharz

  SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - kwalifikacja technikalna – musisz posiadać zawód piekarz lub cukiernik

  MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

  (niewymagane)

  Dołącz pliki z kopiami: świadectw ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie, dyplom zawodowy lub świadectwo szkoły średniej


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych. Podanie danych zawartych w powyższym podaniu i dołączonych dokumentów nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu oraz w załączonych dokumentach: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej RODO) 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i kształcenia jest: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Młodzieży w Krotoszynie, ul. Osadnicza 2a, 63-700 Krotoszyn. tel. 798 397 222, e-mail: sekretariat@szkolakrotoszyn.pl 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@szkolakrotoszyn.pl 3. Dane osobowe kandydatów pełnoletnich oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów nieletnich będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz podczas nauki słuchacza w szkole, do zakończenia w niej nauki, a później w celach archiwalnych; 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów; 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


  * - pole wymagane